Vår behandlingsmodell 

 

Psykosocial behandling

 

 

Salutogenes och mentalisering....

 

Vi har i vårt gemensamma arbete utvecklat en modell i vilken vi kombinerar psykoterapeutiska interventioner med konkret psykosocialt stöd. Metoden bygger på anknytningsteori och på evidensbaserade kunskaper om hälsobefrämjande faktorer för barn och ungdomar. Framförallt bygger den på mentalisering. Mentalisering är en term som beskriver förmågan att förstå och reflektera över hur ens eget och andras inre mentala tillstånd samspelar med beteenden. Denna förmåga utvecklas normalt sett i samspel med anknytningspersoner. Många psykosociala problem kan förstås med utgångspunkt i mentaliseringsbegreppet.

På Anna Freud Center i London har man utvecklat flera evidensbaserade metoder för terapi och psykosocialt arbete med denna utgångspunkt (www.annafreudcenter.se). Den modell som vi arbetat fram ser ut som följer:

 

 

...i praktiken

 

Behandlaren arbetar stödjande och intensivt med klienten/familjen. Risk- och skyddsfaktorer är här en viktig komponent som ger riktning i detta arbete samtidigt som den terapeutiska målsättningen är att skapa en trygg och bärande relation. Dessa båda målsättningar är lika viktiga och samspelar med varandra.

Tillsammans träffar psykoterapeut och behandlare sedan klienten regelbundet i sk reflekterande samtal. I dessa fokuserar vi

framför allt på tre områden:

 

1. De konkreta målsättningar som satts upp.

2. Alliansen/relationen mellan klienten och oss.

3. Klientens och vår förståelse av inre känslomässiga tillstånd hos  klienten och andra, hur dessa leder till vissa beteenden, och vad detta innebär för klienten. Genom en speciell samtalsmetodik blir klienten också "speglad" av Charlotte, d v s ges möjlighet att lyssna på hur hon uppfattat klienten i ovan nämnda avseende. 

 

Vi vet av erfarenhet att en bärande relation till klienten är en förutsättning för att kunna hjälpa han/henne både känslomässigt med att förbättra förmågan att mentalisera och med att få till stånd hållbara avtal och planeringar som skall genomföras.

Relationen är alltså grunden både för det terapeutiska och det strukturerande och stödjande arbetet. Detta kompletterar vi med andra insatser som utgår från klientens och familjens behov. Vi ser det som självklart att också arbeta med klientens familj och andra sammanhang. Detta kan ske konkret i vardagen men också i t ex familjesamtal. Vid behov kompletterar vi behandlingen med strukturerat föräldrastöd med särskild behandlare.

 

 

Utvärdering och kvalitetssäkring

 

Vi eftersträvar en tydlighet i vad vi gör och vi vill också så långt som möjligt evidenbasera denna behandlingsform. Vi har därför upprättat en manual. Se denna för en mer konkret beskrivning av vår modell. Vidare använder vi ORS och SRS för kontinuerlig utvärdering. För närmre beskrivning se under utvärdering. 

 

 

C&E Mind AB © 2009