Manual 

 

 

Nedanstående är en enkel beskrivning av vår mentaliseringsbaserade psykosociala behandling. Vi utvärderar,  förändrar, och konkretiserar denna manual kontinuerligt.

Målgrupp: Barn och ungdomar 6 - 21år

 

 

Bedömning

 

 

Bedömningen sker dels genom samtal och samvaro med den unge och hans/hennes nätverk.

Bedömningen kan delas upp i två delar:

 

1. Den unges/systemets förutsättningar, önskningar och behov vad gäller sociala sammanhang, sysselsättning och framtid. Här vägs den unges egna målsättningar och önskningar mot realistiska faktorer och vetenskapligt visade risk- och skydds- faktorer.

 

2. Det andra som bedöms är klientens anknytningsstil och sätt att relatera till andra människor och till oss som behandlare, förmåga till reflektion samt generella styrkor och svagheter och psykiskt hälsotillstånd.

Utifrån denna bedömning formuleras konkreta målsättningar i termer av sysselsättning och fritidssysselsättningar i en del.  

 

I en annan del formuleras målsättningar som har med relationer och psykiskt välbefinnande att göra.

En viktig del i vår behandlingsfilosofi handlar om vikten av att bygga en relation genom praktiskt och känslomässigt stöd i vardagen. Bedömningen handlar alltså till stor del om klientens och/eller familjens behov och förmåga att skapa bärande relationer med oss behandlare i den aktuella livssituationen.

 

Bedömningen kan vara ca 4 veckor. Vi är förtrogna med BBiC och kan formulera vår bedömning och målsättning i en genomförandeplan i samarbete med socialtjänsten.

 

 

2.Genomförande

 

Under genomförandet så är vår behandlare tillsammans med klienten i den utsträckning som bestämts i genomförandeplanen. Behandlaren är också tillgänglig per telefon. Innehållet i samvaron är också fastställt i genomförandeplanen och rör sig om följande:

 

1. Stöd och samvaro grundat i klientens aktuella behov av en trygg och bärande relation till behandlaren (Ex göra saker tillsammans, vardagligt stöd).

 

2. Stöd och initiativ avseende de konkreta målsättningar som satts upp och som utgår från risk- och skyddsfaktorer. (T ex hjälp att ordna praktikplats, kontakta idrottsföreningar, stöd i planering och genomförande av studier). Här kan också ingå att kalla till nätverksmöten etc.

 

3. Samtal och stöd kring att reflektera över och försöka förstå hur egna och andras känslor och tankar hör ihop med handlingar och hur relationer påverkas av detta (mentalisering).

Här ingår att klienten en gång i veckan eller enligt plan tillsammans med behandlare träffar terapeut i s k reflekterande samtal. I samtalen "speglas" klienten genom behandlaren. Detta innebär att klienten får lyssna till hur behandlaren uppfattar klienten. Klienten ges sedan möjlighet att i sin tur reflektera över den bild som behandlaren förmedlat. Avsikten är att stärka klientens förmåga att tänka/reflektera kring sig själv samt att känna igen och handskas med affekter och känslor. Vi ser det också som ett sätt att skapa och stärka identitet. Alliansen mellan klienten och behandlarna samt de konkreta målsättningarna tas också upp, kopplade till ovanstående.

Terapeuten finns tillgänglig för behandlaren för stöd och handledning.

 

Sammanfattning skickas kontinuerligt till socialtjänsten. Avslut av insatsen förbereds i god tid tillsammans med den unge/familjen och socialtjänsten. 

 

 

C&E Mind AB © 2009